Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťouEDEN TRAVEL, s.r.o.

podľa článkov č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov a v Nariadení GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť EDEN TRAVEL, s.r.o. , so sídlom Vazovová 1, 811 07 Bratislava, IČO: 36 652 504, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č.: 41445/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. JEDNOTLIVÉ SPRACOV ANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV VYKONÁVANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM

 1. Marketing:Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov dotknutých osôb vrozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom marketingu svojich služieb dotknutým osobám, na základe článku 6, ods. 1, písm. f) teda spracovania nevyhnutného na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a dotknutej osoby. Prevádzkovateľ považuje toto spracovanie za oprávnené, keďže je na základe vzťahu s dotknutou osobou legitímne očakávať záujem byť informovaná o službách Prevádzkovateľa a nedochádza pri ňom k neprimeranému riziku a Prevádzkovateľ umožňuje sa z marketingovej databázy odhlásiť. Prevádzkovateľ vykonáva v rámci svojej marketingovej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy (napríklad softvér a pod.) alebo webové aplikácie na účel napríklad kalkulácie ceny zájazdu a pod.Osobné údaje spracovávané za týmto účelom sa neposkytujú žiadnym tretím osobám ani sa neposkytujú do tretích krajín a uchovávajú sa na dobu 3 rokov od využitia služby. Prevádzkovateľ nevyužíva pri spracovaní na tento účel služby žiadnych sprostredkovateľov.

   

 2. Zabezpečenie povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu:Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov dotknutých osôb vrozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, sken dokladu totožnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom obstarania zájazdu dotknutým osobám, na základe článku 6, ods. 1, písm. b) teda plnenia zmluvy s dotknutou osobou, a to konkrétne zmluvy o obstaraní zájazdu. Toto spracovanie zahŕňa spracovanie potrebné na zabezpečenie, cesty a ubytovania, teda víz, povolení, leteniek, transferov, hotelov alebo iných zariadení dohodnutých v zmluve o obstaraní zájazdu.Osobné údaje spracovávané za týmto účelom sa poskytujú tretím osobám ako samostatným prevádzkovateľom spracovania, a to aj do tretích krajín, ktoré nemusia zabezpečovať dostatočnú ochranu osobných údajov. Tieto osoby sú najmä konzuláty jednotlivých krajín, letecké spoločnosti, ubytovacie zariadenia, sprostredkovatelia v oblasti cestovného ruchu, ďalšie cestovné kancelárie a podobne. O konkrétnych osobách, ktorým boli Vaše osobné údaje poskytnuté sa dozviete z komunikácie s Prevádzkovateľom počas plnenia Vašej zmluvy. Tieto údaje sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy oobstaraní zájazdu ado uplynutia premlčacej doby nárokov, ktoré znej môžu vzniknúť.Prevádzkovateľ pri spracovaní za týmto účelom nevykonáva tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy (napríklad softvér a pod.) alebo webové aplikácie.

   

 3. Cestovné poistenie:Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov za účelom dojednania cestovného poistenia dotknutých osôb aj vpozícii sprostredkovateľa pre jednotlivé poisťovne ako prevádzkovateľov. Bližšie informácie o tomto spracovaní sa nachádzajú v jednotlivých uzatvorených poistných zmluvách a ich prílohách.

   

 4. Uschovanie kópie dokladu totožnosti na základe žiadosti:V prípade ak dotknutá osoba Prevádzkovateľa požiada a zároveň udelí súhlas so spracovaním osobných údajov, bude Prevádzkovateľ uschovávať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu kópia dokladu totožnosti za účelom zabezpečovania komunikácie s cudzími štátnymi orgánmi a zabezpečenia bezpečnosti dotknutej osoby v zahraničí. Prevádzkovateľ vykonáva toto spracovanie na základe článku 6, ods. 1 písm. a) súhlasu dotknutej osoby.Osobné údaje spracovávané za týmto účelom sa poskytujú cudzím štátnym orgánom a uchovávajú sa na dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

   

3. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov Váš spolucestujúci alebo rodinný príslušník. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov uvádzate pri prihlásení na odber newslettera alebo pri uzatvorení zmluvy o obstaraní zájazdu. V prípade, ak nám Vaše údaje neposkytnete, nebude môcť s Vami uzavrieť zmluvu, na ktorej plnenie sú tieto osobné údaje nevyhnutné.

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť.

4. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba spracovania osobných údajov je špecifikovaná v jednotlivých účeloch spracovania uvedených v bode 2. vyššie. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:

 • právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, – právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Voči Prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla Prevádzkovateľa.

6. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si odvolávate súhlas alebo si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje na marketingové účely (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme Vám mohli vyhovieť).

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás: eden@edentravel.eu.